e-hvtd v2.0 (9175)

士夫 sĩ phu
♦Ngày xưa, chỉ người thuộc tầng lớp đại phu.
♦Người có học thức.
♦Lớp người trí thức.
♦Người đàn ông trẻ tuổi.
♦Chỉ chung đàn ông.
♦Văn nhân.