e-hvtd v2.0 (9175)

士兵 sĩ binh
♦Người lính, binh sĩ. ★Tương phản: tướng quân .