e-hvtd v2.0 (9175)

册封 sách phong
♦Thời xưa, nghi thức phong thụ hoàng quý phi, quý phi, thân vương gọi là sách phong .
♦Cũng viết là .