e-hvtd v2.0 (9175)

冠詞 quán từ
♦Tiếng đứng trước một danh từ, coi như cái mũ đội cho danh từ đó, còn gọi là mạo từ (article). Có hai loại: định quán từ (như chữ "the" trong Anh ngữ) và bất định quán từ (như chữ "a", "an" trong Anh ngữ).