e-hvtd v2.0 (9175)

伏念 phục niệm
♦Lui về tự kiểm điểm, xét mình. ◇Đông Phương Sóc : Phục niệm tư quá hề, vô khả cải giả , (Thất gián , Sơ phóng ).
♦Kính từ thường dùng trong thư từ đối với bậc tôn giả. ☆Tương tự: phục duy . ◇Hàn Dũ : Phục niệm kim hữu nhân nhân tại thượng vị, nhược bất vãng cáo chi nhi toại hành, thị quả ư tự khí, nhi bất dĩ cổ chi quân tử chi đạo đãi ngô tướng dã , , , (Thượng tể tướng thư ).
♦Xin bậc trên thể sát hạ tình (kính từ).