e-hvtd v2.0 (9175)

伏莽 phục mãng
♦Nguyên nghĩa là quân đội ẩn núp trong bụi rậm. Người đời sau dùng chỉ trộm cướp ẩn núp. ☆Tương tự: đạo phỉ .