e-hvtd v2.0 (9175)

伏祈 phục kì
♦Cúi mình cầu xin, thỉnh cầu.