e-hvtd v2.0 (9175)

伏波 phục ba
♦Chỉ danh tướng Mã Viện đời Hán. Vì họ Mã được phong làm Phục Ba tướng quân .