e-hvtd v2.0 (9175)

付之流水 phó chi lưu thủy
♦Cho nước chảy xuôi. Tỉ dụ buông xuôi vì không còn hi vọng gì nữa. § Cũng viết: phó chi đông lưu . ◇Hồng Lâu Mộng : Biệt nhân tổng vị giải đắc tha tứ cá nhân đích ngôn ngữ, nhân thử phó chi lưu thủy , (Đệ tam thập hồi) Những người khác không hiểu ý bốn người này nói chuyện gì, nên cũng bỏ qua cho xong.