e-hvtd v2.0 (9175)

二甲 nhị giáp
♦Đời khoa cử, thi tiến sĩ lấy nhất giáp , nhị giáp , tam giáp để chia hơn kém. Bảng tiến sĩ gọi là giáp bảng . Nhất giáp có ba bực: (1) Trạng nguyên , (2) Bảng nhãn , (3) Thám hoa gọi là đỉnh giáp .