e-hvtd v2.0 (9175)

一刻千金 nhất khắc thiên kim
♦Một thời khắc đáng giá nghìn vàng, ý nói thời giờ quý báu. ◇Tô Thức : Xuân tiêu nhất khắc trực thiên kim (Xuân dạ thi ) Đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng.