e-hvtd v2.0 (9175)

入滅 nhập diệt
♦Thể nhập vào cõi vắng lặng, sự tịch diệt hoàn toàn thân tâm trong cảnh giới trí huệ tột cùng. Cũng như nhập tịch .
♦Sự tịch diệt của một vị cao tăng Phật giáo.