e-hvtd v2.0 (9175)

仰給 ngưỡng cấp
♦Ỷ lại vào người khác cung cấp cho. ◇Sử Kí : Thất thập dư vạn khẩu, y thực giai ngưỡng cấp ư huyện quan , (Bình chuẩn thư ).