e-hvtd v2.0 (9175)

典禮 điển lễ
♦Phép tắc lễ nghi. ◇Dịch Kinh : Thánh nhân hữu dĩ kiến thiên hạ chi động, nhi quan kì hội thông, dĩ hành kì điển lễ , , (Hệ từ thượng ) Thánh nhân thấy được sự vận động trong thiên hạ, mà xem xét lẽ tụ hợp biến thông trong đó, rồi đặt ra phép tắc lễ nghi.
♦Nghi thức long trọng. ◇Thanh sử cảo 稿: Nhị nguyệt, Văn Hoa điện thành, cử hành điển lễ , 殿, (Lễ chí bát ) Tháng hai, điện Văn Hoa làm xong, cử hành nghi thức long trọng.
♦Trông coi về lễ nghi.
♦Chức quan coi việc lễ nghi.