e-hvtd v2.0 (9175)

劇戰 kịch chiến
♦Đánh nhau dữ dội, tranh đấu kịch liệt. ☆Tương tự: hàm chiến , ao chiến .