e-hvtd v2.0 (9175)

仁兄 nhân huynh
♦Tiếng tôn xưng để gọi anh em bạn.