e-hvtd v2.0 (9175)

人海 nhân hải
♦Biển người, hình dung rất nhiều người.
♦Tỉ dụ đời người thế tục. ◎Như: nhân hải phù trầm đời người chìm nổi.