e-hvtd v2.0 (9175)

仁者 nhân giả
♦Nghĩa là bậc có lòng nhân từ, thương người. ◇Luận Ngữ : Nhân giả tất hữu dũng, dũng giả bất tất hữu nhân , (Hiến vấn ).