e-hvtd v2.0 (9175)

仁勇 nhân dũng
♦Nhân từ dũng cảm. ◇Hán Thư : Chất hạnh chánh trực, nhân dũng đắc chúng tâm , (Tân khánh Kị truyện ).