e-hvtd v2.0 (9175)

任務 nhậm vụ, nhiệm vụ
♦Công việc của mình gánh vác.