e-hvtd v2.0 (9175)

任命 nhậm mệnh, nhiệm mệnh
♦Nhận lệnh, tiếp thụ mệnh lệnh.
♦Ra lệnh nhậm dụng quan chức.
♦Thuận theo mệnh vận. ◇Vương Nhược Hư : Đạt lí nhi nhậm mệnh, bất vi vinh hỉ, bất vi cùng ưu , , (Cao tư thành vịnh bạch đường kí ) Đạt lí mà thuận ứng với mệnh vận, không lấy vinh dự làm vui thích, không lấy cùng khốn làm lo buồn.