e-hvtd v2.0 (9175)

仰望 ngưỡng vọng
♦Ngửa trông lên.
♦Trông chờ, mong mỏi.