e-hvtd v2.0 (9175)

仰食 ngưỡng thực
♦Ăn nhờ người khác.