e-hvtd v2.0 (9175)

仰視 ngưỡng thị
♦Ngửa mặt lên nhìn. ◇Tây du kí 西: Nhược kiến liễu Bồ Tát, thiết hưu ngưỡng thị. Chỉ khả đê đầu lễ bái , . (Đệ tứ thập nhất hồi) Nếu trông thấy Bồ Tát, quyết chớ ngửa mặt lên nhìn. Chỉ nên cúi đầu lễ bái.