e-hvtd v2.0 (9175)

具有 cụ hữu
♦Có sẵn, có đủ. ☆Tương tự: cụ bị . ◇Huệ Năng : Tam thế chư Phật, thập nhị bộ kinh, tại nhân tính trung bổn tự cụ hữu , , (Lục Tổ đàn kinh , Bát Nhã phẩm ) Các Phật ba đời (quá khứ, hiện tại, vị lai), mười hai bộ kinh, ở trong bản tính con người vốn tự có sẵn cả.