e-hvtd v2.0 (9175)

五音 ngũ âm
♦Năm âm bậc trong cổ nhạc Trung Hoa, gồm cung, thương, giốc, chủy, vũ .