e-hvtd v2.0 (9175)

利己 lợi kỉ
♦Mưu cầu lợi ích hạnh phúc riêng. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Công sơ chí thử, bất giáo ngô dĩ chánh đạo, tiện giáo tác lợi kỉ phương nhân chi sự, Bị bất cảm văn giáo , , 便, (Đệ tam thập ngũ hồi) Ông mới đến đây, chưa dạy ta điều gì chính đạo, đã vội khuyên ta ngay một việc ích kỉ hại nhân, (Lưu) Bị này không thể nào nghe theo được.