e-hvtd v2.0 (9175)

利器 lợi khí
♦Công cụ hữu hiệu. ◇Tấn Thư : Lương công chi tu lợi khí (Vương Nhung truyện ) Thợ giỏi cần dùng công cụ hữu hiệu.
♦Binh khí sắc bén. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Thân biên thường đái hữu lợi khí (Quyển tam thập lục) Bên mình thường mang theo binh khí sắc bén.
♦Sự vật có lợi cho quốc gia. ◇Đạo Đức Kinh : Quốc chi lợi khí, bất khả dĩ thị nhân , (Chương 58) Sự vật có lợi cho quốc gia, không thể để cho người ta thấy.
♦Binh quyền.
♦Tỉ dụ bậc anh tài. ◇Hậu Hán Thư : Bất ngộ bàn căn thác tiết, hà dĩ biệt lợi khí hồ? , (Ngu Hủ truyện ) Không gặp cây thân rễ cong queo cành nhánh xiên xẹo (sự tình khó khăn phức tạp), thì lấy gì mà nhận ra khí cụ sắc bén (bậc có chân tài)?