e-hvtd v2.0 (9175)

了結 liễu kết
♦Xong việc. § Cũng nói kết liễu .