e-hvtd v2.0 (9175)

了解 liễu giải
♦Hiểu ra, hiểu rõ. ☆Tương tự: lĩnh hội .