e-hvtd v2.0 (9175)

令兄 lệnh huynh
♦Tiếng tôn xưng anh trai người khác.