e-hvtd v2.0 (9175)

兵費 binh phí
♦Chi phí dùng vào việc chiến tranh. ◇Chiến quốc sách : Ngũ quốc bãi, tất công Thị Khâu, dĩ thường binh phí , , (Hàn sách nhất ) Năm nước bãi binh, tất sẽ đánh Thị Khâu, để bù vào binh phí.