e-hvtd v2.0 (9175)

兼味 kiêm vị
♦Thức ăn có từ hai thứ trở lên. ◇Đỗ Phủ : Bàn xan thị viễn vô kiêm vị, Tôn tửu gia bần chỉ cựu phôi , (Khách chí ) Mâm ăn vì chợ ở xa không có hai món, Chén rượu nhà nghèo chỉ là rượu chưa lọc cũ.