e-hvtd v2.0 (9175)

兵變 binh biến
♦Biến loạn trong quân, như quân làm phản chẳng hạn. ☆Tương tự: bạn loạn .