e-hvtd v2.0 (9175)

兼任 kiêm nhiệm
♦☆Tương tự: kiêm lĩnh .