e-hvtd v2.0 (9175)

兵船 binh thuyền
♦Thuyền dùng cho việc binh, chiến thuyền.