e-hvtd v2.0 (9175)

乞命 khất mệnh
♦Xin được tha mạng. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Quách Thường chi tử bái phục khất mệnh, Quan Công viết: Ngô khán nhữ phụ chi diện, nhiêu nhĩ tính mệnh , : , (Đệ nhị thập bát hồi) Con Quách Thường cũng phục xuống lạy xin tha mạng. Quan Công nói: Ta nể mặt bố mày mà tha chết cho mày.
♦Thỉnh cầu mệnh lệnh.