e-hvtd v2.0 (9175)

兵糧 binh lương
♦Các vật dùng trong quân. ◇Tam quốc chí : Dĩ binh lương cấp (Tào) Hưu, Hưu quân nãi chấn (), (Giả Quỳ truyện ) Đem quân lương cấp cho (Tào) Hưu, binh của Hưu liền hăng hái.