e-hvtd v2.0 (9175)

休養 hưu dưỡng
♦Người bệnh nghỉ ngơi để điều dưỡng.