e-hvtd v2.0 (9175)

享受 hưởng thụ
♦Quỷ thần tiếp thụ cúng tế của nhân gian. ◇Tây du kí 西: Nãi bệ hạ lệnh sanh Hiển thánh Nhị Lang Chân quân, hiện cư Quán Châu quán giang khẩu, hưởng thụ hạ phương hương hỏa , , (Đệ lục hồi) Đó là Hiển thánh Nhị Lang Chân quân, cháu gọi bệ hạ bằng cậu, hiện đang ở cửa sông Quán Châu quán, hưởng thụ hương hỏa hạ giới.
♦An hưởng, tiếp thụ. ◎Như: hưởng thụ vinh hoa phú quý .
♦Có thừa thãi (về tinh thần hoặc vật chất).
♦Yên vui, thoải mái, dễ chịu.