e-hvtd v2.0 (9175)

享壽 hưởng thọ
♦Số tuổi sống của người đã chết. Theo tập quán, tuổi chết trên sáu chục gọi là hưởng thọ , không đầy sáu chục gọi là hưởng niên , dưới ba chục gọi là đắc niên .