e-hvtd v2.0 (9175)

宏圖 hoành đồ
♦Kế hoạch lớn lao. ◎Như: hoành đồ đại lược .