e-hvtd v2.0 (9175)

下壽 hạ thọ
♦Sống lâu 60 tuổi gọi là hạ thọ . § 70 tuổi là trung thọ , 80 tuổi là thượng thọ .