e-hvtd v2.0 (9175)

介意 giới ý
♦Có điều không được vui trong lòng, lo nghĩ tới, bận tâm, lưu tâm. ◇Hồng Lâu Mộng : Na Bảo Thoa nhậm nhân phỉ báng, tịnh bất giới ý, chỉ khuy sát na Bảo Ngọc tâm bệnh, ám hạ châm biêm , , , (Đệ cửu thập bát hồi) Bảo Thoa mặc cho người ta chê bai, không hề để ý, chỉ dò xem tâm bệnh của Bảo Ngọc, ngầm khuyên nhủ.