e-hvtd v2.0 (9175)

介詞 giới từ
♦Tiếng đứng giữa, liên lạc hai tiếng khác, biểu thị phương hướng, thời gian.