e-hvtd v2.0 (9175)

介冑 giới trụ
♦Áo giáp và mũ trận.