e-hvtd v2.0 (9175)

交結 giao kết
♦Qua lại, giao tế, vãng lai. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Thả thuyết Tiểu Nga tại gia đa nhàn, thừa không, tiện khứ giao kết na lân cận tả hữu chi nhân , , 便 (Quyển thập cửu).
♦Thông đồng, câu kết. ◇Nho lâm ngoại sử : Tha gia lí giao kết khâm phạm, tàng trứ khâm tang , (Đệ thập tam hồi).
♦Liên tiếp nhau, nối liền nhau. ◇Phùng Chí : Cửu tiên điện ngân tỉnh, hữu lê nhị chu, chi diệp giao kết, cung trung hô vi thư hùng thụ 殿, , , (Vân Tiên tạp kí , Quyển tam).