e-hvtd v2.0 (9175)

交友 giao hữu
♦Kết giao bạn bè. ◇Nạp Lan Tính Đức : Giao hữu bất năng tín giả, sự quân tất bất trung , (Lục thủy đình tạp thức , Quyển nhị) Giao thiệp với bạn bè mà không biết tin nhau, (thì) thờ vua ắt không trung thành.
♦Bạn bè, bằng hữu. ◇Trương Thế Nam : Hoàng Công Thù, tự Tử Hậu, Phú Sa Phổ Thành nhân, dữ Chu Văn Công vi giao hữu , , , (Du hoạn kỉ văn , Quyển bát) Hoàng Công Thù, tự Tử Hậu, người Phú Sa Phổ Thành, cùng với Chu Văn Công là bạn bè.