e-hvtd v2.0 (9175)

交還 giao hoàn
♦Đem trả lại, quy hoàn.