e-hvtd v2.0 (9175)

交趾 giao chỉ
♦Thời Đường Nghiêu chỉ khu vực phía nam Ngũ Lĩnh .
♦Thời Hán thiết lập quận Giao Chỉ , nguyên là vùng phía bắc An Nam .